ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ - วิกิพีเดีย

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ คือความสามารถในการมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการตัดสินใจโดยสมัครใจเพื่…
From: th.wikipedia.org


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ : Strategic Leadership


From: m.se-ed.com


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นอีกหนึ่งโมเดลหนึ่งที่สำคัญ. ในการพัฒนาผู้นำ บนยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้..
From: a1.gotoknow.org


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์(Strategic Leadership)”

บทวิเคราะห์ “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์(Strategic Leadership)”. ในบทความของ อาจารย์.สิทธิชัย ฝรั่งทอง ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำโดยรวมทั้งภาครัฐ ...
From: myonthanwarat.blogspot.com


ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ ... - MSU

ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัล ได้แก่ ด้านการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ด้าน
From: edu.msu.ac.th


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์(Strategic Leadership)

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์(Strategic Leadership) ภาวะผู้นำจะต้องรับรู้สาระสำคัญของการบริหารยุคใหม่ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ หมายถึง การบริหารองค์การภายใต้การ ...
From: www.gotoknow.org


ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ ... - PSU

Academic Services Journal Prince of Songkla University Vol. 25 No. 2, May-Aug 2014 111 ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
From: journal.oas.psu.ac.th


ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ - SNRU

คุณลักษณะของผู้น าเชิงกลยุทธ์ ผู้น าองค์การควรมี “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)” เพื่อก าหนดเป้าหมาย ทิศทางและอนาคต
From: jeal.snru.ac.th


Leadership หรือ ภาวะผู้นําคืออะไร [ประโยชน์ …

Aug 19, 2021 · ซึ่งคนส่วนมากคิดว่าทักษะที่จำเป็นที่สุดของผู้นำก็คือความสามารถในการ …
From: thaiwinner.com


6 กลยุทธ์ของผู้นำ | จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

Aug 15, 2014 · การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ของผู้นำจึงไม่ใช่แค่การมุ่งเป้าหมายไปที่ผลงานของพนักงาน แต่อยู่ที่การปูทางให้พนักงานสามารถไป ...
From: th.jobsdb.com


บทที 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง

1. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2. แนวคิดภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ (Nahavandi and Malekzadeh) 3.
From: www.etheses.rbru.ac.th


บทที 2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเกียวข้อง

2. ความหมาย ความสําคัญ และทฤษฎีของภาวะผู้นํา 3. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ 4. การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ใน ...
From: www.etheses.rbru.ac.th


ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ - SSRU

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ เซงเก(Senge, 1990 อ้างถึงใน เกศรา สิทธิแก้ว, 2558, น.
From: ea.grad.ssru.ac.th


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ หน้าแรก; วารสารฉบับปัจจุบัน ... ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ Strategic Leadership
From: jeal.snru.ac.th


10 กลยุทธ์สร้างภาวะผู้นำ …

1.มีภาวะผู้นำใช้ใจก่อนอำนาจที่มี คิดง่าย ๆ ครับ เราอยากได้สิ่งใด ก็ควรให้สิ่งนั้น ก่อนผู้อื่นเสมอ คนที่เป็นผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้อำนาจ ...
From: wansukth.com


ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์

.1 ปัจจัยที่สงผลตอภาวะผูน าเชิงกลยุทธ์ของผูบริหารทางการศึกษา 11. 3.2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูน าเชิงกลยุทธ์ของผูบริหารทางการศึกษา
From: www.stou.ac.th


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ - Blogger

Apr 09, 2022 · การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ 2) เปร...
From: pichamon1990.blogspot.com


STRATEGIC LEADERSHIP : A FORM OF NEW …

ภาวะผู้นํากลยุทธ์ : รูปแบบของผู้นํายุคใหม่ strategic leadership : a form of new generation leaders กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์1 ดร.สมชาย เทพแสง2. รศ.ดร.ทัศนา แสวง ...
From: ejournals.swu.ac.th


ภาวะผู้นำเà ... - PSU

à¹à¸à¹‰à¸§à¸•à¸² ไทรงาม à¹à¸¥à¸°à¸„ณะ. (2548). ผู้นำเà ...
From: journal.oas.psu.ac.th


ภาวะผู้นำกลยุทธ์ : รูปแบบของผู้นำยุคใหม่ …

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำกลยุทธ์ ผู้นำยุคใหม่. Abstract. Strategic Leadership is a form of new generation leaders which is in line with the changes occurred in the age of globalization.
From: ejournals.swu.ac.th


รูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ …

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พัฒนาและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใช้ ...
From: www.journalgrad.ssru.ac.th


The Strategic Leadership Competencies of Head …

สมรรถนะภาวะผ้นํูาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ... สมรรถนะภาวะผู้นําเชิงกลยทธุ์ของหัวหน้าหอ ...
From: library.christian.ac.th


ความคิดเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม

ความคิดเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม ... ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องรู้ ksa และรู้ภาวะผู้นำภายในตัวของพนักงาน ...
From: bananatraining.com


ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ... - WU

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู . สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต
From: wjst.wu.ac.th


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ Strategic Leadership - GotoKnow

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ Strategic Leadership. ทำรายงานเรื่องนี้ค่ะ. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์. Strategic Leadership.
From: www.gotoknow.org


กรรณาภรณ์ พุฒชงค์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ... เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถาน ...
From: digital_collect.lib.buu.ac.th


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ภาวะผูน าเชิงกลยุทธ์ของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน. สุรพล พิมพ์สอน1
From: research.kpru.ac.th


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ... - SU

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
From: www.sure.su.ac.th


ภาวะผู้น …

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ... เชิงกลยุทธ์ และการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผลตามล าดับ ...
From: mis.krirk.ac.th


การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากร …

ระดับการมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อยู่ใน ...
From: etheses.psru.ac.th


ภาวะผู้นำ และผู้นำเชิงกลยุทธ์ / in Semesta

ภาวะผู้นำ และผู้นำเชิงกลยุทธ์ = Leadership and Strategic Leader / ผู้แต่ง: เนตร์พัณณา ยาวิราช
From: opac.mbu.ac.th


ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 Strategic …

ตำรำงที่ 1 ทักษะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ทักษะภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 1. เน้นกระบวนการ และผลลัพธ์ 2.
From: www.graduate.dusit.ac.th


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบของภาวะผู้นำยุคใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบ ของภาวะ ...
From: www.graduate.dusit.ac.th


10 …

10 กลยุทธ์เสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อให้ลูกน้องเชื่อชอบและทำตาม. จากการศึกษาตำราหลาย ๆ เล่ม และการแสดงบทบาทผู้นำในฐานะ ...
From: www.drfish.training


ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership)

กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม. ขั้นที่ 1 การนำสู่การเรียนรู้ (Leading to Learn) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความคิดเชิง ...
From: www.trueplookpanya.com


ภาวะผู้นำ leadership skill …

ภาวะผู้นำ (leadership skill) ภาวะผู้นำมีความสำคัญต่อการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุประสิทธิผล ขององค์กรแล้ว ผู้บริหารยังต้องให้ความสนใจต่อ ...
From: www.novabizz.com


Strategic Leadership of Private Vocational School …

ง 2. …
From: libdoc.dpu.ac.th


Captcha - popticles.com

We have noticed an unusual activity from your IP 157.55.39.45 and blocked access to this website.. Please confirm that you are not a robot
From: www.popticles.com


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ …

1. วารสารวิชาการและวิจัย มทร .คระิพร บรัรคิะรพ ภาวะผู้ิาะชิงกลยุทธ์ กัรพวามสาะร็จใิการรริหารจัดการองพ์กร The Strategic Leadership and the Success of Organization Management ปุญญภณ ะทค ...
From: www.slideshare.net


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสร้างจุดเน้น พันธกิจและทิศทางองค์การ 2) การมี ...
From: gsmis.snru.ac.th


บรรยายภาวะผู้นำและกลยุทธ์

Jun 01, 2015 · บรรยายเรื่องภาวะผู้นา และการบริหารเชิงกลยุทธ์ รอง ...
From: www.slideshare.net


ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม - ChulaPedia

กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน strategies for the development of moral leadership for private school administrators. กมลทิพย์ ทองกำแหง1 และปองสิน วิเศษศิริ2
From: www.chulapedia.chula.ac.th


ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์(Strategic Leadership)” การบริหารจัดการ; คุณลักษณะครูรุ่นใหม่กับการปฏิรูปหลักสูตรผลิตครูในศ...
From: myonthanwarat.blogspot.com


ผู้นำยุคโลกาภิวัตน์:ต้องเปิดกว้างทางความคิดและรับแนวทางใหม่

เฮย์กรุ๊ป เผยผลวิจัยคุณลักษณะและความสามารถผู้นำ ต้องมีแนวคิดและกลยุทธ์สร้างสรรค์ผลงาน เปิดกว้างทางความคิดและค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการ ...
From: mgronline.com


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ | ร้านหนังสือนายอินทร์

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ รวบรวมจากองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ในงานด้านบริหาร และประสบการณ์จากการจัดสัมมนาเชิง ...
From: www.naiin.com


ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 …

Apr 25, 2017 · ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน 2) ระดับการ ...
From: www.research.rmutt.ac.th


2554 - SU

y. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผนสถานศู้บริหารใ ึกษาขÊันพืÊนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ ืÊนที
From: www.thapra.lib.su.ac.th


(PDF) ภาวะผู้นำใหม่ : ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

ภาวะผู้นำเชิง ... ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นกระบวนการที่แสดงออกถึงการมี ความรู้ความสามารถพิเศษในการวางแผน …
From: www.academia.edu


ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเช …

ระดับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=
From: wjst.wu.ac.th