พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร …

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ; km มุมการเรียนรู้ สผว.กทม.. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเงินอื่น
From: webportal.bangkok.go.th


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

คุณอยู่ที่: หน้าแรก กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคคล กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคคล มติ ก.ก. มติ ก.ก.
From: 203.155.220.238


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร …

May 27, 2011 · รายการบรรณานุกรม: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและ ...
From: dl.parliament.go.th


พระราชบัญญัติ ภูมิุพลอดลยเดช ปร

แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครด้ วยโดยให้บรรดาคํ่าาว “ข้าราชการพลเรื” อนหรือ “ข้าราชการครูและ
From: 203.155.220.238


สรุประเบียบข้าราชการกทม. และบุคลากรกทม.


From: www.youtube.com


พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกร …

เขตอื่น หรือนําเอาพ ื้นที่เพียงบางส วนของแขวงหน ึ่งไปรวมกับแขวงอ ื่น ... (๒) มีอายุไม ต่ํากว าสิบแปดป บริ ...
From: www.local.moi.go.th


Facebook


From: www.facebook.com


แนวทางนักทรัพย์ตาม พรบ.กทม.

และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554 การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้เป็นไปตามทีบัญญัติไว้ใน พ.รบ.นี หรือตามทีกําหนด ใน พ.ร.ฎ. เว้นแต่กรณีที ...
From: www.slideshare.net


Loadแนวข้อสอบ …


From: www.slideshare.net


พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

ระเบียบข้าราชการกร ุงเทพมหานครและบ ุคลากรกร ุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ณ วันที่๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
From: www.ratchakitcha.soc.go.th


สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง; การให้บริการ. การให้บริการของหน่วยงาน. การให้บริการของหน่วยงาน
From: webportal.bangkok.go.th


พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

ระเบียบข้าราชการร ัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ณ วันที่๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีที่๖๖ ในรัชกาลป ัจจุบัน
From: www.ratchakitcha.soc.go.th


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร …

รายการบรรณานุกรม: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ...
From: dl.parliament.go.th


ระเบียบและกฎหมาย

Produce by Medical Service Department. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง ...
From: www.msdbangkok.go.th


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร …

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...
From: www.se-ed.com


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา …

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300
From: otepc.go.th


สรุปสาระส าคัญระเบียบ ... - DLA

ประเด็น สาระส าคัญ ๒.๒ รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
From: www.dla.go.th


แนวข้อสอบ …

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
From: bangkok-go-th.blogspot.com


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ; การพัฒนาสมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ; …
From: www.ocsc.go.th


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกทม …

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกทม และบุคลากรกทม พ ศ 2554ฝึกทำ ...
From: www.youtube.com


หนังสือสอบภาค ก กทม. ข้าราชการกรุงเทพฯ

2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ) 4. ชุดติว …
From: www.kruwandee.com


แนวข้อสอบ))** ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ …

**[[เปิดสอบ]]** กทม. เปิดสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1,2/2557
From: www.bkk.social


สรุป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551.pdf

Approve. Reject. View Details
From: drive.google.com


ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป [กทม.] 59 อัพเดท

7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
From: www.kruwandee.com


แนวข้อสอบ …

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร ...
From: www.proprofs.com


พระราชบัญญัติ - BMC

ลำดับ พระราชบัญญัติ ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒ ...
From: bmc.go.th


แนวข้อสอบข้าราชการ กรุงเทพมหานคร กทม.

7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
From: jariya15.blogspot.com


ติวสอบ กทม.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ http://www.actcorner.com ชุดติวฟรีออนไลน์อีก ...
From: www.youtube.com


¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμà ¨Ñ¹·Ã á´§ ¹Ô Ô¡Ã Êӹѡ¡®ËÁÒ …

๕๕..) “... สามัญข าราชการ ” ...
From: web.senate.go.th


พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) …

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf 15. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2).pdf 16.
From: www.sesao30.go.th


pdf ตัวอย่างแนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ …

May 25, 2016 · กทม.กำหนดเปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้ง ...
From: topsheet1.blogspot.com


แนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม.

7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
From: testzone23.blogspot.com


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร …

Author: วสันต์ ธีรานุรักษ์: Title: พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ...
From: www.car.chula.ac.th


แนวข้อสอบ กทม. - Google


From: sites.google.com


ศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ: 2016

7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
From: linksob99.blogspot.com


((เจาะลึก))แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล …

((เจาะลึก)) แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ...
From: www.bkk.social


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ พ.ศ.2528 …

ระเบียบ กทม. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ ...
From: thaiphotos.net


พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร …

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ...
From: m.baanjomyut.com


โหลดแนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร ทุกตำแหน่ง 2559

11 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน. 12 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป. 13 แนวข้อสอบด้านการ ...
From: sobbankkok.blogspot.com


เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ …

สํานักงาน ก.ก. กทม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2557 158 อัตรา 25 เม.ย.–20 พ.ค. 2557 สํานักงาน ก.ก. กทม เปิดรับสมัครสอบแข่งข...
From: amorn-promotethai.blogspot.com


{{เปิดสอบ}} แนวข้อสอบสํานักงาน ก.ก. กทม.

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554 ... mp3 พรบ.ระเบียบข้าราชการกทม.และบุคลากร กทม ...
From: sheetthai.com


โหลดแนวข้อสอบ …

โหลดแนวข้อสอบ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ...
From: adisakkaewthachat.blogspot.com


แนวข้อสอบข้าราชการ กรุงเทพมหานคร กทม.: 2016

1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
From: jariya15.blogspot.com


Ep1 #พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากร กทม.

Ep1 #พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากร กทม. #คลิปเสียง. Ep1 #พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากร กทม. #คลิปเสียง ...
From: thaiphotos.net


แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน - Google

ภาค ก กรุงเทพมหานคร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
From: sites.google.com


กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร …

Jun 09, 2019 · กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 ...
From: linksob99.blogspot.com