IP 12 PROMAX ,128 GB สภาพสวยมาก ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ IP 12 PROMAX ,128 GB สภาพสวยมาก ที่ Dis PriceTH

I - P h o n e 1 2 P r o M a x จุ 1 2 8 G B ( 2 ). อ า ยุ เ ค รื่ อ ง : 8 เ ดื อ น. บ อ ดี้ : 9 9 % ( ส ว ย ไ ร้ ร อ ย ). พิ เ ศ ษ ติ
: ถุงน่อง
: Shopee
฿33,555  ฿33,555 

About IP 12 PROMAX ,128 GB สภาพสวยมาก ที่ Dis PriceTH

IP 12 PROMAX ,128 GB สภาพสวยมาก

I - P h o n e 1 2 P r o M a x จุ 1 2 8 G B ( 2 )

เ ค รื่ อ ง ศู น ย์ ไ ท ย

อ า ยุ เ ค รื่ อ ง : 8 เ ดื อ น

ป ร ะ กั น ย า ว ๆ : 4 / 2 / 6 5IP 12 PROMAX ,128 GB สภาพสวยมาก

บ อ ดี้ : 9 9 % ( ส ว ย ไ ร้ ร อ ย )

: 9 4 %

พิ เ ศ ษ ติ ด ฟิ ล์ ม ก ร ะ จ ก ห น้ า จ อ ม า พ ร้ อ ม ใ ช้

ตั ว เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ง า น ไ ด้ ดี ทุ ก ร ะ บ บ IP 12 PROMAX ,128 GB สภาพสวยมาก

อุ ป ก ร ณ์ : ค ร บ ก ล่ อ ง

3 3 , 5 5 5 . - ( )

นั ด รั บ เ ด อ ะ ม ล ล์ ง า ม ฯ
มี ดู แ ล ห ลั ง ก า ร ข า ย ใ ห้ 3 0 วั น

#i12ProMax
#128GB

รายละเอียด IP 12 PROMAX ,128 GB สภาพสวยมาก

สภาพ 99.99%

กราฟราคา IP 12 PROMAX ,128 GB สภาพสวยมาก สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา IP 12 PROMAX ,128 GB สภาพสวยมาก จากวันที่ 01-01-2023 - 31-01-2023