คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783) ที่ Dis PriceTH

ยี่ห้อ: Thinkbeyond Book(ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์) | ดูเพิ่มเติม หนังสือเรียนและคู่มือสอบ ยี่ห้อ Thinkbeyond Book(ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783) ที่ Dis PriceTH

ISBN :9786162368783. ขนาดหนังสือ :19. 40 ซม. จำนวนหน้า :480 หน้า. นักเขียน :ดร. ทีม Think Beyond Genius. หมวดที่ 1 : แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. หมวดที่ 2 : แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย. แนวข้อสอบ การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ. แนวข้อสอบ การสะกดคำ. แนวข้อสอบ คำศัพท์. แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว. แนวข้อสอบ ความสามารถในการหาแนวโน้มหรืความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน. หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับท่านที่ทำงาน หรือท่านที่ไม่มีเวลาทบทวนมากนัก. แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ, แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย , แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างไม่ขาดในเนื้อหาสาระสำคัญ จี้ตรงทุกประเด็นคำถาม สร้างสรรค์ วิเคราะห์ อิงสถิติ และความน่าจะเป็น อย่างจัดเต็มออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ที่พร้อมสำหรับเตรียมสอบ แม้มีเวลาน้อย
: ถุงน่อง
: Shopee
฿280  ฿280 

About คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783) ที่ Dis PriceTH

ข้อมูลสินค้าคู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783)
ISBN :9786162368783
Barcode :9786162368783
ขนาดหนังสือ :19.05 x 25.40 ซม.
น้ำหนัก :1100 กรัม
จำนวนหน้า :480 หน้า
วันวางจำหน่าย :10/11/59
นักเขียน :ดร. พัทธธีรา รชตะไพโรจน์,
ทีม Think Beyond Geniusคู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783)
บรรณาธิการ :นักรบ พิมพ์ขาว
สารบัญ
หมวดที่ 1 : แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
1.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล
3.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
5.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาคู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783)
6.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
8.แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9.แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

หมวดที่ 2 : แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
1.แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
2.แนวข้อสอบ การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆคู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783)
3.แนวข้อสอบ การเรียงความ
4.แนวข้อสอบ การสะกดคำ
5.แนวข้อสอบ การแต่งประโยค
6.แนวข้อสอบ คำศัพท์

หมวดที่ 3 : แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1.แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
2.แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมคู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783)
3.แนวข้อสอบ ความสามารถในการหาแนวโน้มหรืความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
4.แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
แสดงเพิ่มเติม


หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับท่านที่ทำงาน หรือท่านที่ไม่มีเวลาทบทวนมากนัก...ซึ่งหนังสือเล่มนี้ คือทางลัดในการทบทวนในเวลาอันสั้น ให้โอกาสสอบติดมีสูง ครบถ้วนทุกวิชา

แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ, แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย , แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างไม่ขาดในเนื้อหาสาระสำคัญ จี้ตรงทุกประเด็นคำถาม สร้างสรรค์ วิเคราะห์ อิงสถิติ และความน่าจะเป็น อย่างจัดเต็มออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ที่พร้อมสำหรับเตรียมสอบ แม้มีเวลาน้อยคู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783)

รายละเอียด คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783)

ภาษา อื่น ๆ
ประเภทปกหนังสือ ปกอ่อน

กราฟราคา คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783) สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783) จากวันที่ 30-08-2023 - 29-09-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน (2368783)