Audio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black ที่ Dis PriceTH

ยี่ห้อ: Audio Technica(ออดิโอ เทคนิก้า) | ดูเพิ่มเติม หูฟังสำหรับเล่นเกม ยี่ห้อ Audio Technica(ออดิโอ เทคนิก้า) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ Audio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black ที่ Dis PriceTH

รีวิว: Audio Technica รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones. ขนาดของไดรเวอร์ 45 มม. ตวัหฟูังท าจากวสัดทุี่เป็นโลหะ เพื่อให้แข็งแรงทนทาน. ตัวหูฟูังออกแบบให้มีความต้านทานที่สามารถรองรับเอาต์พดุสงูถึง 38ohms. เหมาะส าหรับการใช้งานในสตดูิโอ และยงัเหมาะกบัการใช้งานร่วมกบัมือถืออีกด้วย. 2 -3. , สายตรง 1. , สายตรง 3. สินค้าจากแบรนด์โดยตรง รับประกันของแท้. ) สามารถออกใบกำกับภาษีได้ แต่ต้องแจ้งตอนทำการสั่งซื้อ ตรง ข้อความ:(แจ้งทางแชทแอดมินอาจจะไม่ทันเห็น)
: ถุงน่อง
: Shopee
฿7,290  ฿7,290 

About Audio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black ที่ Dis PriceTH

รีวิว: Audio Technica รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor HeadphonesAudio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black

คุณสมบัติ
- เป็นการออกแบบใหมท่ี่มีขนาดเลก็ลงเป็น On-Ear ให้คณุภาพเสียงที่โดดเด่น Audio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black
- ขนาดของไดรเวอร์ 45 มม. เป็นไดรเวอร์เดียวกบัรุ่น M50X
- ตวัหฟูังท าจากวสัดทุี่เป็นโลหะ เพื่อให้แข็งแรงทนทาน
- ให้ความชดัเจนในย่านความถี่ต่ำได้อย่างแมน่ยำ ทำให้ได้เสียงเบสที่ชดัและสมจริงAudio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black
- ตัวหูฟูังออกแบบให้มีความต้านทานที่สามารถรองรับเอาต์พดุสงูถึง 38ohms
- ที่คาดศรีษะแบบพรีเมี่ยมมีแผ่นฟองน า้ชว่ยให้นิ่มขณะใช้งาน และสวมใสไ่ด้อย่าง สบายถึงแม้จะเป็นระยะเวลาที่นาน
- เหมาะส าหรับการใช้งานในสตดูิโอ และยงัเหมาะกบัการใช้งานร่วมกบัมือถืออีกด้วยAudio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black
- สายสามารถถอดเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน ภายในกลอ่งมีให้ถึง 3 ขนาด ( สายม้วน 1.2 -3.0 ม., สายตรง 1.2 ม., สายตรง 3.0 ม.)

สินค้าจากแบรนด์โดยตรง รับประกันของแท้Audio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black
1.) วันที่ในใบรับประกันหรือการเริ่มรับประกัน นับจากวันที่ในใบเสร็จ
2.) สามารถออกใบกำกับภาษีได้ แต่ต้องแจ้งตอนทำการสั่งซื้อ ตรง ข้อความ:(แจ้งทางแชทแอดมินอาจจะไม่ทันเห็น)
3.) กรณีสินค้ามีปัญหา ผู้ซื้อสามารถจัดส่งสินค้ากลับมาให้ที่่ร้าน สามารถทำเรื่องเคลม/เปลี่ยนสินค้ากับทางศูนย์บริการได้ โดยเงื่อนไขการเปลี่ยนและระยะเวลาในการรอสินค้าชิ้นใหม่ ขึ้นอยู่กับศูนย์บริการของแบรนด์นั้นAudio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black

รายละเอียด Audio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black

ประเภทหูฟังและหูฟังไมโครโฟน อื่นๆ
อุปกรณ์รองรับเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค
ระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน
ประเภทการประกัน ประกันจากผู้ผลิต

กราฟราคา Audio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา Audio Technica หูฟัง รุ่น ATH-M60x On-Ear Professional Monitor Headphones - Black จากวันที่ 07-05-2023 - 06-06-2023