ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 จำหน่ายโดย สุชาติ สุภาพ ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม หนังสือวิทยาศาตร์ และคณิตศาสตร์ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 จำหน่ายโดย สุชาติ สุภาพ ที่ Dis PriceTH

หนังสือชุด ”ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์” เป็นแบบฝึกหัดเสริมในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ออกแบบโดยอาจารย์ ”Li Fanglan (หลี่ฟางหลาง)” ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ และ ”ฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ใช้ในการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์. ตอนที่ 1 การใช้โมเดลรูปแท่ง (Bar Model). บทที่ 2 การลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (รู้จักโมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด/การใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด). บทที่ 4 หลักการบวกและการลบระคน. บทที่ 6 การคูณและการหาร ด้วย 4, 5 และ 10. ตอนที่ 2 การใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Heuristic). บทที่ 9 การทำจากหลังมาหน้า (Work Backward). บทที่ 11 แปลงข้อมูล (Restate The Problem). บทที่ 13 ระบบตาราง 2
: ถุงน่อง
: Shopee
฿129  ฿129 

About ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 จำหน่ายโดย สุชาติ สุภาพ ที่ Dis PriceTH

เนื้อหาโดยสังเขปตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 จำหน่ายโดย สุชาติ สุภาพ
หนังสือชุด ”ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์” เป็นแบบฝึกหัดเสริมในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ออกแบบโดยอาจารย์ ”Li Fanglan (หลี่ฟางหลาง)” ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ และ ”ฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ใช้ในการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์

โดยแบบฝึกหัดชุดนี้ ได้รวบรวมแนวโจทย์ปัญหาและโจทย์เชาวน์คณิต ที่นักเรียนเคยเจอในข้อทดสอบจากการแข่งขันต่างๆ มาแบ่งออกเป็นบทๆ ตามเนื้อหาของหลักสูตรที่นักเรียนได้ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียน โดยแต่ละบทมีการยกตัวอย่าง ซึ่งใช้แผนภาพและการไล่เลียงเหตุผล ตามแนวทางคณิตศาสตร์สิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงแนวคิดสำคัญ และขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาในบทนั้นๆ และมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำจำนวนหนึ่ง เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเองแล้ว จะทำให้มีความเข้าใจและมั่นใจเพิ่มมากขึ้น
สารบัญ
ตอนที่ 1 การใช้โมเดลรูปแท่ง (Bar Model)
- บทที่ 1 การบวกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (รู้จักโมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด/การใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด)
- บทที่ 2 การลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (รู้จักโมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด/การใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด)
- บทที่ 3 การบวกและการลบจำนวนนับที่ใช้โมเดลรูปแท่งแบบเปรียบเทียบ (การเปรียบเทียบ 3 แบบ)
- บทที่ 4 หลักการบวกและการลบระคน
- บทที่ 5 การคูณและการหาร ด้วย 2 และ 3 (หลักการบวกซ้ำ/หลักการแบ่งแต่ละกลุ่ม/หลักการจัดกลุ่ม)
- บทที่ 6 การคูณและการหาร ด้วย 4, 5 และ 10
- บทที่ 7 การบวก ลบ คูณ หารระคน

ตอนที่ 2 การใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Heuristic)
- บทที่ 8 ระบบตาราง 1 (Systematic Listing 1)
- บทที่ 9 การทำจากหลังมาหน้า (Work Backward)
- บทที่ 10 สังเกตแบบรูปจำนวนนับ (Look For Pattern)
- บทที่ 11 แปลงข้อมูล (Restate The Problem)
- บทที่ 12 การวาดแผนภาพ (Draw A Diagram)
- บทที่ 13 ระบบตาราง 2 (Systematic Listing 2)ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 จำหน่ายโดย สุชาติ สุภาพ
- บทที่ 14 กลยุทธ์การจับกลุ่ม (Combined Strategies)

เฉลยคำตอบ และวิธีการแก้ไขโจทย์โดยละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม
- เขียนโดยอาจารย์ Li Fanglan (หลี่ฟางหลาง) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ เจ้าของรางวัล Award - Winning Teacher Cum Maths Specialist และ SIngapore Top 10 Maths Writer
- เนื้หาและกระบวนการคิด ที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าท่องจำ
- แบบฝึกหัดเน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและเชาวน์ปัญญา
- พัฒนาทักษะสมองทั้ง 3 ด้าน คือ ความเข้าใจพื้นฐาน การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
- นำเสนอเข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างก่อนฝึกทำจริง
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า : 5524300001499 (ปกอ่อน) 110 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 188 x 257 x 6 มม.
น้ำหนัก : 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ : ฟุกุโร, สนพ.

รายละเอียด ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 จำหน่ายโดย สุชาติ สุภาพ

กราฟราคา ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 จำหน่ายโดย สุชาติ สุภาพ สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 จำหน่ายโดย สุชาติ สุภาพ จากวันที่ 30-08-2023 - 29-09-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 จำหน่ายโดย สุชาติ สุภาพ